مهمترین اجزای اصلی تشکیل دهنده رک مرکزی سیستم صوتی مراکز تجاری ماتریس Matrix می باشد. این دستگاه دارای چند کانال ورودی موسیقی و میکروفون و همچنین چند کانال خروجی جهت تامین زون های مختلف تفکیکی می باشد. هدف بر این است که بتوان سیگنال های ورودی را بصورت هوشمند روی هر زون و قسمت از مجتمع بطور مستقل تعریف نمود.


همچنین میتوان شدت صدا هر زون را بطور جداگانه و از روی پنل تنظیم نموده و یا هر زون را جداگانه قطع نمود. 

در سیستم ماتریس، با توجه به دارا بودن نرم افرار کنترل، میتوان صدا را در هر زون بر اساس شرایط محیطی آن بطور جداگانه طراحی نمود.